Nederlands Privaatrecht


Juridico kan u adviezen geven over het personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. In de overige rechtsgebieden kan Juridico u vertegenwoordigen.

Arbeidsrecht


Alles over hetgeen met het verrichten van arbeid in dienst van een ander tegen loon gedurende een zekere tijd te maken heeft, zoals de arbeidsovereenkomst, wat mag wel of niet in een arbeidsovereenkomst, welke rechten en plichten heb je als werknemer dan wel werkgever, wanneer mag men ontslaan of ontslag nemen, wanneer er een ondernemingsraad moet zijn, wat de bevoegdheden van een ondernemingsraad zijn, etcetera.

Sociale zekerheidsrecht (recht betreffende de sociale verzekeringen) heeft onder andere te maken met arbeid, echter valt dit onder het bestuursrecht.

Verbintenissenrecht


Dit gaat over alles dat met rechtshandelingen en overeenkomsten (ook algemene voorwaarden) te maken heeft. Hier komt onder andere vernietiging van overeenkomsten aan bod op grond van dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden etcetera. Ontbinding van overeenkomsten, wanprestatie, schadevergoeding, onrechtmatige daad, product aansprakelijkheid, aansprakelijkheid etcetera behoort tevens tot het verbintenissenrecht.

Aandelenlease
Aandelenlease contracten zijn huurkoop contracten. Doordat er sprake is van huurkoop vallen deze contracten zowel onder het verbintenissenrecht (er is namelijk sprake van een overeenkomst) als onder het goederenrecht (er is namelijk sprake van huurkoop, waarbij de verkoper zich het eigendom voorbehoudt totdat alle termijnen zijn voldaan).

Incasso’s
Incasseren van geldvorderingen wordt ook geregeld in het verbintenissenrecht. In beginsel doet Juridico slechts geldvorderingen tot € 5.000. Het gaat dan om vorderingen die gebaseerd zijn op een geldelijke vordering en niet op een vordering uit onrechtmatige daad, wanprestatie etcetera. Is hier sprake van dan kan Juridico u te allen tijde in rechte bijstaan.

Goederenrecht


Goederenrecht gaat over het recht betreffende roerende en onroerende zaken (o.a huizen, bedrijfspanden, in bepaalde gevallen schepen etcetera), beperkte rechten zoals het pandrecht, hypotheek, pacht, erfdienstbaarheid, over de wijze van overdragen van roerende en onroerende zaken, eigendomsvoorbehoud, het vestigen van beperkte rechten, cessie (het overdragen van een vordering), bezitsverschaffing, huurkoop (aandelenlease is huurkoop!!), retentierecht (het achterhouden van een zaak totdat de eigenaar de rekening van bijvoorbeeld een reparatie heeft betaald) etcetera.

Burenproblematiek
Ook de bevoegdheden en rechten van eigenaren van naburige erven worden geregeld in het goederenrecht. Het gaat hier om waar onder andere ramen die uitzicht bieden op het naburige erf geplaatst mogen worden, wanneer overhangende takken van de buren weggeknipt mogen worden, hoever een boom van de erf afscheiding geplaatst mag worden etcetera.

Onroerend goed


Bij onroerend goed wordt voortgeborduurd op goederenrecht, echter gaat het hier voornamelijk over onroerende zaken. En dan wel over de verkoop van onroerende goederen, de wijze van overdragen, bezitsverschaffing, het niet voldoen van de onroerende zaak aan de overeenkomst, retentierecht (zie voor uitleg goederenrecht), ontbinding van de koopovereenkomst, alle beperkte rechten ( hypotheek, erfdienstbaarheid, erfpacht, pacht etc.) die op en onroerend goed gevestigd kunnen zijn, het beëindigen van beperkte rechten etcetera.

Handels- en rechtspersonenrecht


Het recht met betrekking tot het handelsverkeersrecht en het rechtspersonenrecht.
Het handelsrecht heeft onder andere te maken met internationale koopovereenkomsten, betalingsverkeer, order- en toonderpapieren, verzekeringen, mededinging, documentair accreditief en bankgarantie, goederenverkeer. Het rechtspersonenrecht geeft aan wanneer een onderneming een rechtspersoon is, waaraan een BV, NV, verenigingen etc. aan moeten voldoen, wanneer een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld, het één en ander over de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen etcetera.

Personen- en familierecht


Op dit gebied wordt alles geregeld op het gebied van personenrecht en het familierecht, zoals:

 • Van alles over de burgerlijke stand, welke registers worden bijgehouden, waarvan aktes opgemaakt dienen te worden, maken van aantekeningen en/of wijzigingen op aktes, de openbaarheid van de akten etcetera.
 • Huwelijk, rechten en plichten van de echtgenoten, de wettelijke gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, alimentatie.
 • Geregistreerd partnerschap. Al hetgeen hierboven is aangegeven bij het huwelijk is ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap, behalve echtscheiding. Echter zijn de regels die men hanteert bij een echtscheiding deels van toepassing bij ontbinding van het partnerschap. Voorts worden in tal van landen het geregistreerd partnerschap niet erkend, zoals in bijvoorbeeld Duitsland.
 • Afstamming. Hieronder kan je verstaan, wanneer een persoon van een vrouw en/of een man afstamt. Biologisch kan iemand namelijk het kind zijn van een man, maar juridisch hoeft dit namelijk niet het geval te zijn. Het gevolg is dat de betreffende persoon geen wettelijk erfgenaam is van de biologische vader. In de afstamming worden verder zaken geregeld als ontkenning vaderschap, erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, inroeping van staat, betwisting van staat, betwisting van afstamming.
 • Adoptie
 • Alles over minderjarigen, het gezag hierover, onder toezicht stelling, voogdij, etcetera.
 • Curatele, bewind en mentorschap.

Huwelijksvermogenrecht


Dit is een onderdeel van het personen- en familierecht. Voor de uitleg kunt u kijken onder personen- en familierecht.

Erfrecht


Hierin wordt het volgende geregeld:

 • Wanneer is iemand erfgenaam bij versterf
 • De wettelijke verdeling
 • Erven krachtens wilsbeschikking, zoals testament, legaat
 • Legitieme portie
 • Schulden van de nalatenschap
 • Aanvaarding- en verwerping van nalatenschappen
 • Verklaring van erfrecht
 • Etcetera.

Verzekeringsrecht

Het recht betreffende de verplichte verzekeringen, wanneer iemand ergens verhaal op heeft, wanneer een verzekering vervalt, wat een polis moet bevatten, wanneer een tussenpersoon aansprakelijk kan zijn, wanneer de verzekeraar aansprakelijk is etcetera.

Burgerlijk- en Civiel procesrecht


Al het recht dat te maken heeft met het voeren van gerechtelijke procedures. Zaken die onder andere geregeld worden zijn:

 • Welke soort rechter in welke plaats (arrondissement) is bevoegd.
 • Op welke wijze dient men te dagvaarden of een verzoekschrift in te dienen.
 • Hoe moet een dagvaarding worden uitgebracht
 • Op welke wijze moet een beslag worden gelegd
 • Etcetera.