Vaststellingsovereenkomsten


Dexia komt met verschillende vaststellingsovereenkomsten. Is dit niet vreemd? Tenminste als u de overige informatie heeft nagelezen op deze website? Een vaststellingsovereenkomst is volgens de wet een overeenkomst die dient ter beëindiging van onzekerheid of geschil met betrekking tot wat rechtens tussen partijen geldt. Maar welke onzekerheid is er nu aan de zijde van Dexia?
Blijkbaar was Dexia voorafgaande aan alle vaststellingsovereenkomsten (Dexia Aanbod, Hardheidsclausule, depotlease coulanceregeling, Duisenberg-regeling en de verbindend verklaring van de Duisenberg-regeling uitgesproken door Gerechtshof Amsterdam op 27 januari 2007 etc.) zeer goed op de hoogte van de daadwerkelijke feiten. Van een geschil kan ook niet worden gesproken.

Ja, gesteld kan worden dat Dexia middels de vaststellingsovereenkomsten de wenselijke situatie wou bewerkstelligen. In die zin dat zij probeerden dat zoveel mogelijk mensen die vaststellingsovereenkomsten zouden accepteren, zodat zij afstand deden van de rechten voorvloeiend uit betreffende aandelenlease overeenkomsten. Op deze wijze werden er minder procedures aangespannen tegen Dexia, waardoor zij minder geld hoefden terug te betalen vanwege de ingeroepen vernietiging van de contracten op grond van bijvoorbeeld het eegalease argument (artikel 1:88 lid 1 sub d jo 1:89 BW), bedrog, dwaling en/of misbruik van omstandigheden of ontbinding van de overeenkomst vanwege schending van de zorgplicht.

Door de acceptatie van de verschillende regelingen (de vaststellingsovereenkomsten van Dexia, zoals Dexia Aanbod en de Duisenberg-regeling) en de verbindend verklaring van de Duisenberg-regeling wordt vaak gezegd dat men niet onder een vaststellingsovereenkomst uit kan komen. Er werd onder andere gezegd dat men alleen onder de verbindend verklaring van de Duisenberg-regeling uit kon komen middels het afleggen van een verklaring bij notariskantoor Van Buttingha Wichers te Den Haag voor 1 augustus 2007. Na deze periode zat men vast aan de verbindend verklaring. Is dit wel echt zo? NEE, is het antwoord overduidelijk. Uit de wet en de jurisprudentie (uitspraken van verschillende rechters) blijkt dat een vaststellingsovereenkomst kan worden vernietigd op grond van bedrog, misbruik van omstandigheden, op grond van dwaling en wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Ook is het niet toegestaan dat een vaststellingsovereenkomst in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Zelfs zijn er voor de verbindend verklaring van de Duisenberg-regeling verschillende gronden om deze te vernietigen.

Uit de informatie op deze website blijkt dat Dexia wist dat er sprake was van huurkoop en andere relevante feiten en gebeurtenissen. Later verkondigen zij exact het tegenovergestelde. Eigenlijk ‘liegen’ zij. Hiermee wordt de werkelijkheid verdraaid door gebruik van ‘listen en/of kunstgrepen’ en kan gesproken worden van bedrog. Op deze grond kan onder andere de vaststellingsovereenkomst worden vernietigd. Waarom zou Dexia anders zomaar lijnrecht gaan staan op hetgeen zij nog in een dagvaarding verwijten aan Aegon?