Internationaal- en Europees recht


Met betrekking tot het internationaal privaatrecht kan Juridico u alleen maar adviezen geven. Echter kan Juridico u wel helpen op het gebied van Europees burgerlijk procesrecht en Internationaal en europees publiekrecht.

Internationaal Privaatrecht


In ieder land gelden andere wetten om het dagelijkse leven in goede banen te leiden. Om te voorkomen dat dit mis kan gaan bij internationale handel of wanneer mensen gaan verhuizen of reizen zijn er diverse verdragen gesloten om te regelen wanneer het recht van welk land van toepassing. Dit is gebeurd op het gebied van:

 • Naam
 • Huwelijk
 • Minderjarigheid en handelingsbekwaamheid
 • Curatele en meerderjarigenbescherming
 • Huwelijk, huwelijksontbinding, alimentatie, huwelijksvermogensrecht
 • Afstamming, adoptie
 • Kinderbescherming en gezagsvoorziening
 • Op goederenrechtelijk gebied
 • Overeenkomsten
 • Onrechtmatige daad
 • Rechtspersonen
 • Het ten uitvoer leggen van buitenlandse rechterlijke beslissingen
 • Etcetera

Europees Burgerlijk Procesrecht


Dit lijkt veel op internationaal privaatrecht. Deels worden er dezelfde zaken geregeld. Echter zijn er ook veel regels die alleen binnen de EG gelden. Zoals welk recht van welke lidstaat van toepassing is bij onder andere:

 • Onrechtmatige daad
 • Geschillen over arbeidsverhouding
 • Verzekeringen
 • Consumentenovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid beperken
 • Verbintenissen uit een overeenkomst
 • Het exploiteren van een filiaal in een andere lidstaat
 • Vennootschappen en rechtspersonen
 • Onroerend goed
 • Openbare registers
 • Nagaan welke soort rechter in welk geval waar bevoegd is
 • Het leggen van beslagen
 • Etcetera

Internationaal- en Europees Publiekrecht


Dit publiek recht is onder andere het recht dat afkomstig is van internationale organisaties als de Verenigde Naties en de Europese Gemeenschap. Tevens wordt dit recht geregeld in verscheidene verdragen die door tal van landen zijn afgesloten, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, EG-verdrag, EU-verdrag etcetera. Heeft u een beschikking gekregen van een orgaan van de EU waar u het niet mee eens bent? Juridico kan u hiermee helpen.